Czerwiec 19 2018 19:40:06
Nawigacja
Technikum

TECHNIK┬áLOGISTYK - NOWO??─?

Zajmuje si─? planowaniem, organizowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towar??w od producenta do konsumenta, jest odpowiedzialny za optymalizacj─? koszt??w procesu, analizuje stan zakup??w i nimi zarz─?dza. Zaw??d wymaga zdobycia wiedzy z zakresu planowania, finans??w, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i mi─?dzynarodowego.

Technicy logistycy zatrudniani s─? w przedsi─?biorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych. Najcz─???ciej pracuj─? jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mog─? pracowa─? jako specjali??ci do spraw sprzeda??y i prognozowania popytu, planowania zakup??w, handlu elektronicznego, obs??ugi klient??w czy zarz─?dzania centrum dystrybucyjnym.


TECHNIK ??YWIENIA I US?üUG GASTRONOMICZNYCH

Zaw??d technik ??ywienia i us??ug gastronomicznych pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu oceniania jako??ci ??ywno??ci oraz jej przechowywania, sporz─?dzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego ??ywienia, ekspedycji potraw i napoj??w, planowania i oceny ??ywienia, organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i realizacji us??ug gastronomicznych oraz prawid??owej obs??ugi konsumenta.

Kszta??cenie praktyczne obejmuje zaj─?cia praktyczne w nowoczesnych szkolnych pracowniach. Uczniowie odbywaj─? praktyki zawodowe w jednostkach gastronomicznych na terenie kraju oraz maj─? mo??liwo??─? ich odbycia za granic─? - we W??oszech. Dla uczni??w starszych klas organizowane s─? wakacyjne, zagraniczne wyjazdy zarobkowe, dzi─?ki kt??rym maj─? szans─? doskonalenia swoich umiej─?tno??ci zawodowych.

Dla uczni??w dodatkowo organizowane s─? bezp??atnie kursy daj─?ce uprawnienia:

 • barmana (po uko??czeniu kursu ucze?? otrzymuje certyfikat Akademii Miksologii, kt??ry jest tak??e honorowany przez kraje Unii Europejskiej)
 • kelnera
 • prawo jazdy kategorii B

Organizowane s─? r??wnie?? zaj─?cia warsztatowe ze znanymi kucharzami, producentami zdrowej ??ywno??ci, plantatorami i producentami wina.

Absolwenci tego kierunku mog─? znale??─? zatrudnienie we wszystkich typach zak??ad??w gastronomicznych, restauracjach, barach, kawiarniach, sto????wkach, domach opieki, pensjonatach, domach wczasowych, obiektach zbiorowego ??ywienia, instytucjach zajmuj─?cych si─? obrotem ??ywno??ci─?  oraz prowadzi─? w??asn─? dzia??alno??─? gospodarcz─? w zakresie us??ug cateringowych, agroturystycznych, hotelarskich.

Turystyka winiarska rozwija si─? w Polsce w szybkim tempie, a na zachodzie cieszy si─? bardzo du??ym zainteresowaniem. Jest to du??a szansa na promocje turystyczn─? regionu. Dlatego tez nasza szko??a proponuje jako dodatkow─? specjalno??─? ENOTURYSTYK─? czyli turystyk─? winiarsk─?. W ramach tych zaj─?─? uczniowie poznaj─? zasady uprawy winoro??li oraz zagadnienia zwi─?zane z produkcj─? wina.


TECHNIK POJAZD??W SAMOCHODOWYCH

Technik pojazd??w samochodowych to zaw??d zwi─?zany z obs??ug─?, napraw─? i eksploatacj─? pojazd??w samochodowych. Uczniowie kszta??c─?cy si─? w tym kierunku zdobywaj─? umiej─?tno??ci z dziedziny diagnostyki samochodowej. Program tego kierunku nauczania obejmuje zagadnienia z budowy pojazd??w samochodowych, technologii wytwarzania cz─???ci oraz ich napraw, podstaw budowy maszyn, organizacji przedsi─?biorstw, elektrycznego i elektronicznego wyposa??enia pojazd??w i zasad ruchu drogowego.

Do dyspozycji uczni??w s─? nowocze??nie wyposa??one warsztaty szkolne oraz pracownie elektrotechniki i diagnostyki samochodowej, kt??re umo??liwiaj─? zdobycie umiej─?tno??ci praktycznych, niezb─?dnych do podj─?cia pracy w zawodzie technik mechanik pojazd??w samochodowych. Istnieje r??wnie?? mo??liwo??─? zorganizowania wyjazd??w na praktyki zagraniczne.

Uczniowie naszej szko??y mog─? dodatkowo, bezp??atnie zdoby─? uprawnienia m.in.:

 • prawo jazdy kat B
 • spawacza metodami MIG i TIG
 • obs??ugi w??zk??w jezdniowych
 • diagnosty pojazd??w samochodowych i obs??ugi klimatyzacji

Absolwent tego kierunku ma szans─? zatrudnienia w: stacjach obs??ugi i naprawy pojazd??w, firmach handlowych, dzia??aj─?cych w bran??y motoryzacyjnej, salonach sprzeda??y samochod??w, stacjach kontroli pojazd??w, firmach przewozowych i kurierskich, firmach produkcyjnych cz─???ci i podzespo??y samochodowe

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI

Kszta??cenie w zawodzie technika mechanizacji rolnictwa ma za zadanie przygotowa─? uczni??w do pracy w technicznej obs??udze rolnictwa, ??wiadczenia us??ug mechanizacyjnych, transportowych, handlowych w zakresie obrotu maszynami i urz─?dzeniami.

Praktyczna nauka zawodu mo??e odbywa─? si─? w szkolnych pracowniach, warsztatach i gospodarstwie przyszkolnym, u pracodawc??w - w przedsi─?biorstwach techniczno -handlowych prowadz─?cych sprzeda??, napraw─? i konserwacj─? pojazd??w, maszyn i urz─?dze?? rolniczych oraz ??wiadcz─?cych us??ugi mechanizacyjne, a tak??e w indywidualnych gospodarstwach rolnych. W ramach nauki zawodu organizowane s─? zaj─?cia praktyczne, praktyki i wycieczki zawodowe. Dla zainteresowanych uczni??w istnieje mo??liwo??─?, w trakcie nauki szkolnej, odbycia sta??u zawodowego oraz praktyk zagranicznych np. w Holandii.

W trakcie nauki uczniowie maj─? mo??liwo??─? bezp??atnego uzyskania uprawnie??:

 • prawa jazdy kat B i T
 • spawacza metod─? MIG i TIG
 • operatora w??zk??w jezdniowych
 • diagnosty pojazd??w samochodowych i obs??ugi klimatyzacji
 • operatora kombajn??w zbo??owych

Absolwent szko??y kszta??c─?cej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa mo??e podejmowa─? prac─? w przedsi─?biorstwach technicznej obs??ugi rolnictwa, prowadzi─? samodzielnie dzia??alno??─? gospodarcz─? (warsztat) lub w??asne gospodarstwo rolne.


TECHNIK INFORMATYK

Zaw??d technika informatyka charakteryzuje si─? du??─? mobilno??ci─? - mo??na go wykonywa─? nie tylko w wyspecjalizowanych przedsi─?biorstwach informatycznych, ale wsz─?dzie tam, gdzie jest komputer, sie─? komputerowa, sie─? bezprzewodowa. Absolwenci tego kierunku potrafi─? wykorzystywa─? najnowsze technologie oraz obs??ugiwa─? nowoczesne urz─?dzenia komputerowe.

Podczas zaj─?─? w szkole uczniowie ucz─? si─? mi─?dzy innymi jak z??o??y─? zestaw komputerowy, jak zainstalowa─?, skonfigurowa─? i zarz─?dza─? takimi systemami operacyjnymi jakWindows, Windows Server, Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva, Fedora. Tworz─? sieci komputerowe, ucz─? si─? jak rozwi─?zywa─? problemy zwi─?zane z transmisj─? danych pomi─?dzy komputerami. Poznaj─? obs??ug─? program??w biurowych takich jak: Word, Excel, PowerPoint i Access. Ucz─? si─? r????norodnych j─?zyk??w programowania Pascal, C++, czy JavaPoznaj─? tak??e tajniki grafiki komputerowejAdministruj─? bazami danych oraz nadzoruj─? prac─? lokalnych i rozleg??ych sieci komputerowych (serwery, stacje robocze, elementy sieciowe, routery, switche, mostki, multiplexery, modemy, itp.).

Dodatkowo uczniowie technikum informatycznego maj─? mo??liwo??─? zdobycia bezp??atnie uprawnie??:

 • prawa jazdy kategorii B
 • Europejskiego Certyfikatu Umiej─?tno??ci Komputerowych (ECDL)

Mog─? r??wnie?? poszerza─? swoje zainteresowania na zaj─?ciach pozalekcyjnych obejmuj─?cych r????norodn─? tematyk─?: j─?zyk PHP, obs??ug─? bazy danych MySQL, zaj─?cia ko??a fotograficznego i inne.

Absolwenci tego kierunku s─? przygotowani do podj─?cia pracy jako informatycy, administratorzy sieci komputerowych, programi??ci, pracownicy administracji lub graficy komputerowi.


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik architektury krajobrazu urz─?dza, utrzymuje (tzn. piel─?gnuje ro??liny oraz konserwuje obiekty ma??ej architektury i elementy wyposa??enia) oraz wykonuje prace pomocnicze przy projektowaniu obiekt??w architektury krajobrazu. Uczniowie w trakcie nauki zdobywaj─? wiedz─? i umiej─?tno??ci niezb─?dne do projektowania, wykonania, piel─?gnacji ogrod??w i innych teren??w zieleni oraz do produkcji ro??lin ozdobnych. Zaj─?cia praktyczne odbywaj─? si─? w przyszkolnej szklarni, ogrodzie dydaktycznym oraz na terenach zielonych wok???? szko??y. W ramach nauki zawodu organizowane s─? praktyki zawodowe, istnieje mo??liwo??─? odbycia praktyk  zagranicznych.

Dla uczni??w tego kierunku dodatkowo organizowane s─? bezp??atne kursy i szkolenia:

 • kurs komputerowego projektowania i wykonania ogrodu dydaktycznego,
 • kurs szczepienia i okulizacji ro??lin,
 • kurs prawa jazdy kat. B i T

Technik architektury krajobrazu mo??e podejmowa─? prac─? w przedsi─?biorstwach nadzoruj─?cych tereny zieleni: ogrody, parki, skwery oraz w instytucjach, przy kt??rych znajduj─? si─? tereny zieleni Ô?? zak??ady przemys??owe, szpitale, osiedla mieszkaniowe. Mo??e by─? zatrudniony w przedsi─?biorstwach prowadz─?cych dzia??alno??─? w zakresie projektowania, zak??adania i piel─?gnowania obiekt??w architektury krajobrazu, w firmach produkuj─?cych i zaopatruj─?cych w materia?? ro??linny i elementy ma??ej architektury ogrod??w.

Nasza szko??a proponuje dla kierunku technik architektury krajobrazu dodatkow─? specjalno??─? Ô?? florystyk─?, czyli umiej─?tno??─? uk??adania kompozycji z kwiat??w zar??wno ??ywych jak i suszonych. Zadaniem florysty jest tworzenie r????nego rodzaju kompozycji ro??linnych - pocz─?wszy od bukiet??w i wi─?zanek sprzedawanych w kwiaciarniach, po wi─?ksze, ca??o??ciowe projekty, jak na przyk??ad dekoracja wn─?trz czy oprawa uroczysto??ci weselnej.

Po uko??czeniu takiego kursu mo??na podejmowa─? prac─? w kwiaciarniach, firmach organizuj─?cych wystr??j na przyj─?cia, salonach florystycznych oraz prowadzi─? w??asn─? dzia??alno??─? gospodarcz─? ??wiadcz─?c─? us??ugi z zakresu aran??acji wn─?trz i ogrod??w dekoracjami ro??linnymi.


TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to zaw??d szerokoprofilowy. Ekonomista to zaw??d wci─??? poszukiwany na rynku pracy. Absolwenci tego kierunku  doskonale orientuj─? si─? w nowoczesnych trendach gospodarczych i potrafi─? z sukcesem inwestowa─? swoje pieni─?dze, gdy?? wsp????czesna ekonomia ??─?czy teori─? z praktyk─?.

W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywaj─? szerok─? wiedz─? z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowo??ci przedsi─?biorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obs??ugi sprz─?tu komputerowego i jego oprzyrz─?dowania. Opr??cz przedmiot??w teoretycznych, uczniowie doskonal─? swoje umiej─?tno??ci  w spos??b praktyczny w pracowni ekonomicznej, gdzie zaj─?cia odbywaj─? si─? wy??─?cznie przy u??yciu komputer??w oraz na praktykach zawodowych w instytucjach finansowych i w dzia??ach ekonomiczno-finansowych r????nych podmiot??w gospodarczych.

Uczniowie, kt??rzy podejm─? nauk─? w naszej szkole mog─? skorzysta─? z dodatkowej oferty i zdoby─?:

 • Ô??Europejski Certyfikat Umiej─?tno??ci KomputerowychÔ?Ł
 • dodatkowe kwalifikacje umo??liwiaj─?ce prac─? w handlu np. obs??uga kas fiskalnych
 • po odbyciu dodatkowego modu??u w zakresie Ô??Rozliczenio-wynagrodze?? i danin publicznychÔ?Ł istnieje mo??liwo??─? uzyskania dodatkowego zawodu Ô?? technik rachunkowo??ci

Wysoki poziom kszta??cenia w zawodzie technik ekonomista potwierdzaj─? wyniki egzaminu potwierdzaj─?cego kwalifikacje zawodowe:

Zdawalno??─? egzaminu potwierdzaj─?cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie:
Technik Ekonomista w [%]
Rok woj. podkarpackie woj. ma??opolskie woj. lubelskie OKE Krak??w w kraju ZS w Iwoniczu
2006 64,3 76,6 67,5 70,4 71,1 81,48
2007 49,7 59,5 50,2 54,4 51,05 60,87
2008 29,2 42,8 31,2 36,5 - 94,74
2009 67,7 71,4 57,6 67,6 69,1 83,33
2010 63,4 70,2 53,2 65 63,4 100
2011 67,1 68,4 59,4 66,2 61,2 81,82
2012 71,9 78,4 74,7 75,6 70,9 100

Absolwenci technikum ekonomicznego mog─? podj─?─? prac─? we wszystkich podmiotach gospodarczych bez wzgl─?du na ich form─? organizacyjn─? czy w??asno??ciow─?. Maj─? r??wnie?? zapewnion─? szerok─? ofert─? pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich).


21,953 unikalne wizyty PA